Terms & Conditions

KÖPVILLKOR

1. Allmänt

Dessa avtalsvillkor (nedan ”Villkor”) tillämpas på köp av de produkter som erbjuds till försäljning av Finnish Cryptomining Ab Oy (nedan ”Säljare”).

2. Säljare

Finnish Cryptomining Ab Oy (FO-nummer 2847912-1)
Korsgrundsvägen 25
68600 Vasa
E-postadress: info@finnishcryptomining.com
Telefonnummer: +358 (0)40 160 1205
Webbsida: www.finnishcryptomining.com
(nedan ”Säljare”)

3. Priser

Priserna för produkterna framgår av den på Säljarens webbsida vid var tid gällande prislista.

Betalningen av köpesumman erläggs i samband med att Köparen bekräftar köpet på Säljarens webbsida. Betalningen ska ske genom något av de betalningsmedel som anges på Säljarens webbsida.

4. Äganderättens övergång

Äganderätten till produkten övergår från Säljaren till Köparen då köpesumman har blivit betald i sin helhet, om inte Säljaren använder sig av sin rätt att annullera köpet med stöd av punkt 6 i dessa villkor.

5. Leverans

Säljaren påbörjar leveransen av produkterna senast 7 dagar från att köpesumman har blivit betald, om det inte separat har överenskommit om en längre eller kortare leveranstid. I det fall Säljaren inte har påbörjat leveransen av produkterna inom 7 dagar från att köpesumman har blivit betald, har Köparen rätt att häva Avtalet.

6. Förhandsbeställda produkter

Säljaren kan även erbjuda produkter till försäljning som kräver förhandsbeställning av Köparen. I det fall Köparen har förhandsbeställt en produkt och Säljaren av någon orsak inte har möjlighet att beställa eller leverera den förhandsbeställda produkten, t.ex. om produkten har stigit i pris efter att Köparen har förhandsbeställt produkten via Köparen, förbehåller sig Säljaren rätten att annullera beställningen/köpet och återbetala köpesumman som erlagts av Köparen.

7. Ångerrätt

I det fall Köparen är en konsument, har denne i enlighet med konsumentskyddslagen rätt att ångra köpet inom fjorton (14) dagar från det att ha tagit emot produkterna. Köparen bör meddela Säljaren om användandet av ångerrätten inom ovannämnda tidsfrist om fjorton (14) dagar.

Köparen bör, efter att ha meddelat Säljaren om användandet av ångerrätten, returnera produkterna till Säljaren inom fjorton (14) dagar. Produkterna bör vara i ursprungligt skick vid returen. I det fall produkterna inte returneras i sitt ursprungliga skick, har Säljaren rätt att till ersättning för produktens värdeminskning.

8. Tvistlösning och tillämplig lag

Eventuella tvister härrörande ur detta Avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar Parterna emellan. I det fall förlikning inte kan uppnås genom förhandlingar, ska tvister avgöras i Österbottens tingsrätt, alternativt i den tingsrätt i Finland inom vilken Kunden har sin hemort, såsom första rättsinstans.

På dessa villkor tillämpas finsk lag.

9. Garanti

Tjänsteleverantören använder sig av likadana garantier som tillverkaren oavsätt produkt om inte annat nämnts i produktbeskrivningen.
Giltligheten av garantin bestäms enligt tillverkarens villkor, t.ex.
Antminer S9 https://shop.bitmain.com/product/detail?pid=00020180530164019834XdN5Rall06C1
Villkor hittas längst ner på sidan under rubriken “Warranty”.

AVTALSVILLKOR

1. Allmänt

Dessa avtalsvillkor (nedan ”Villkor”) tillämpas på kunders (nedan ”Kund”) prenumeration av den tjänst som erbjuds av Finnish Cryptomining Ab Oy gällande utvinning (nedan ”mining”) av kryptovaluta (nedan ”Tjänst”).

2. Tjänsteleverantören

2.1 Finnish Cryptomining Ab Oy (FO-nummer 2847912-1)
Korsgrundsvägen 25
68600 Jakobstad
E-postadress: info@finnishcryptomining.com
Telefonnummer: +358 (0)40 160 1205
Webbsida: www.finnishcryptomining.com
(nedan ”Tjänsteleverantör”)

3. Tjänstens innehåll

Tjänsteleverantören utvinner (nedan ”mina”) för Kundens räkning sådan kryptovaluta som Tjänsteleverantören godkänner. För att Tjänsteleverantören ska kunna mina ifrågavarande kryptovaluta förutsätts det att Kunden tillhandahåller Tjänsteleverantören en miner avsedd för ändamålet. Miningen av kryptovalutan sker genom att Tjänsteleverantören installerar den miner som Kunden har tillhandahållit i Tjänsteleverantören utrymmen, varefter Tjänsteleverantören för Kundens räkning minar kryptovaluta.

4. Avtalets giltighetstid 1-YEAR PLAN

Avtalet är tidsbundet och gäller i ett (1) år från att avtalet har trätt i kraft, varefter det fortsätter att vara i kraft tills vidare, om Kunden inte säger upp avtalet en (1) månad före utgången av det tidsbundna avtalet om ett (1) år. Avtalet träder i kraft då Kunden har bekräftat prenumerationen av Tjänsten på Tjänsteleverantörens webbsida.

4.1 Avtaletsgiltlighetstid MONTHLY PLAN

Avtalet är i kraft tills vidare och träder i kraft då Kunden har bekräftat prenumerationen av Tjänsten på Tjänsteleverantörens webbsida.

5. Avgifter och betalning

Kunden är skyldig att erlägga en månatlig avgift till Tjänsteleverantören för Tjänsten i enlighet med vid var tid gällande prislista. Prislistan finns tillgänglig på Tjänsteleverantörens webbsida.
Kunden kan såsom betalningsalternativ välja betalning med faktura eller betalkort. Den månatliga avgiften för Tjänsten faktureras eller debiteras Kunden i förskott för varje påbörjad månad. Avgiften för den första månaden erläggs i samband med påbörjandet av prenumerationen.
I fall Kunden inte erlägger avgiften för Tjänsten har Tjänsteleverantören rätt att avbryta miningen av kryptovaluta fram tills att Kunden erlägger de avgifter som har förfallit till betalning.
6. Leverans av tjänsten
Tjänsteleverantören påbörjar leveransen av Tjänsten inom sju (7) dagar från det att avtalet har trätt i kraft. I fall Kunden har förhandsbeställt hårdvara av Tjänsteleverantören för mining av kryptovaluta, påbörjar Tjänsteleverantören leveransen av Tjänsten inom sju (7) dagar från det att hårdvaran ankommer till Tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören har rätt att leverera Tjänsten i den omfattning och under de tidpunkter Tjänsteleverantören finner lämpliga och dess affärsverksamhet så tillåter.

7. Övriga villkor

7.1 Tjänsteleverantörens skyldigheter och ansvar

Tjänsteleverantören ansvarar inte för resultatet av den egentliga miningen av kryptovaluta och kan inte heller garantera att miningen överhuvudtaget genererar avkastning eller intäkter.

Tjänsteleverantören förbinder sig att för Kundens räkning mina de kryptovalutor som Tjänsteleverantören har godkänt.

7.2 Kundens skyldigheter och ansvar

Kunden förbinder sig att skapa och upprätthålla en virtuell plånbok för förvaringen av kryptovalutan.

Kunden förbinder sig att utan begränsningar ansvara för förvaringen av kryptovalutan i den virtuella plånboken. För klarhets skull konstateras att Tjänsteleverantören således inte är ansvarig för den virtuella plånbokens säkerhet och/eller en eventuell förlust av kryptovaluta.

Kunden förbinder sig att till Tjänsteleverantören uppge de nödvändiga person- och kontaktuppgifter som krävs för tillhandahållandet av Tjänsten.

Kunden förbinder sig att ansvara för anmälan till skattemyndigheter och övriga myndigheter gällande de inkomster som har genererats genom användandet av Tjänsten. Tjänsteleverantören ansvarar således inte för Kundens eventuella förpliktelser gentemot skattemyndigheterna eller övriga myndigheter.

8. Ansvarsbegräsning

Tjänsteleverantören kan inte garantera att Tjänsten fungerar utan brister och avbrott och förbehåller sig rätten att avbryta tillhandahållet av Tjänsten för nödvändig uppdatering och underhåll av Tjänsten och därtill hörande utrustning.
Tjänsteleverantören ansvarar inte för skador förorsakade av avbrott eller tekniska fel, underhåll eller störningar i datatrafiken eller elleveransen eller annat därmed jämförbar orsak. Tjänsteleverantören ansvarar inte heller för indirekt skada, såsom inkomstförlust som parten lider på grund av avtalsbrottet, skada som beror på en förpliktelse som grundar sig på något annat avtal eller annan jämförbar skada, som orsakats av eventuella störningar eller fel vid leveransen av Tjänsten.
Ingendera parten ansvarar för sådan indirekt eller direkt skada som orsakas av extraordinära förhållanden, såsom väderförhållanden, strejk, krig eller naturkatastrof eller annan jämförbar omständighet.
9. Ångerrätt

En konsumentkund har i enlighet med konsumentskyddslagen en ångerrätt om fjorton (14) dagar från det att avtalet har ingåtts. Genom godkännande av dessa Villkor bekräftar Kunden likväl att leveransen av Tjänsten får påbörjas före utgången av ångerrätten, varmed Kunden är skyldig att erlägga en skälig ersättning till Tjänsteleverantören för den tid Tjänsten redan har levererats, i det fall Kunden efter att leveransen har påbörjats väljer att använda sig av ångerrätten.

10. Uppsägning och hävning

I fall avtalet fortsätter att vara i kraft tills vidare, får det sägas upp av vardera parten med beaktande av en uppsägningstid om en (1) månad. Uppsägningen av avtalet ska göras skriftligen. Uppsägningstiden börjar löpa från nästpåföljande vardag från det att den skriftliga uppsägningen har tillställts Tjänsteleverantören eller Kunden. Vid uppsägning är Kunden skyldig att betala för redan påbörjad faktureringsperiod. Tjänsteleverantören är skyldig att mina kryptovaluta enbart tills ifrågavarande faktureringsperiod upphör.
I det fall Tjänsteleverantören eller Kunden väsentligt bryter mot de förpliktelser som åläggs parten i enlighet med detta avtal, får den andra parten häva avtalet.
11. Ändring av avtalet

Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att göra ändringar i Villkoren. Tjänsteleverantören förbinder sig att meddela Kunden om eventuella ändringar i Villkoren en månad innan ändringarna träder i kraft, varmed Kunden har rätt att säga upp avtalet om Kunden inte godkänner ändringarna.

Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att göra ändringar i priserna genom att meddela Kunden skriftligen därom en (1) månad innan ändringen av priserna träder i kraft. Priserna är likväl fasta under den period avtalet är tidsbundet.

12. Personuppgifter

Tjänsteleverantören sparar Kundens uppgifter i sitt kundregister. Tjänsteleverantören behandlar personuppgifter i samband med tillhandahållandet av Tjänsten. Tjänsteleverantören kan även använda personuppgifter för marknadsföring.

13. 30-day moneyback guarantee

30 dagars pengarna tillbaka garanti gäller inte under 7 dagars testperioder.
Första månadens avgift för elkostnad ingår aldrig i någon av tjänsteleverantörens tjänster till pengarna tillbaka garantin.

14. Tvistlösning och tillämplig lag

Eventuella tvister härrörande ur dessa Villkor ska i första hand lösas genom förhandlingar parterna emellan. I det fall förlikning inte kan uppnås genom förhandlingar, ska tvister avgöras i Österbottens tingsrätt, alternativt i den tingsrätt i Finland inom vilken Kunden har sin hemort, såsom första rättsinstans.
På dessa Villkor tillämpas finsk lag.